Ρήγμα πλάγιας ολίσθησης (Oblique Fault)

Total Time: 45s
Level: Novice

6MB Resource also available in:
Share it