2012 IRIS Workshop

Keyword beijing

Authors

Title

Keywords

Jing Wu: CAS, Zhigang Peng: GT, Weijun Wang: CEA, Xuan Gong: CEA, Qi-Fu Chen: CAS, Chunquan Wu: LANL

Comparisons of dynamic triggering near Beijing, China following the recent Sumatra earthquakes

triggered_earthquake, beijing, sumatra_earthquake